06 červen 2011

SO 11.02, PS 11.02 Úprava na aktivaci 

 • dokončení montáže technologie  linky 4 
 • provedení individuálních  a komplexních zkoušek linky 4
 • zprovoznění linky 4
 • vypuštění a vyčištění linky 3
 • demontáž stávající technologie linky 3 
 • bourání prostupů mezi nádržemi  v lince 3
 • sanace vybouraných ploch
 • zahájení montáže technologie linky 3

PS 11.03 Dmychárna

 • montáž konzol a páteřního potrubí pro aktivace
 • propojení potrubí pro regeneraci
 • montáž dmýchárny pro regenerační nádrž

SO 11.04, PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích - DN 1

 • sanační úpravy stěn a zhlaví nádrže
 • dokončení montáže technologie
 • montáž stavítka v rozdělovacím objektu

SO 11.05, PS 11.06 Regenerační nádrž

 • montáž zámečnických výrobků
 • prostup potrubí vratného kalu
 • dokončení montáže technologie

 PS 11.05 Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

 • montáž výtlačného potrubí a osazování armatur
 • osazení čerpadla vratného kalu pro DN 1

PS 11.07 Dávkování chemikálií

 • montáž rozvodu chemikálií v regenerační nádrži 

 SO 11.08 Spojovací rozvody

 • výkop pro výtlačné potrubí
 • montáž litinového potrubí DN 800
 • propojení výtlačného potrubí na čerpací stanici a regeneraci
 • montáž prostupů
 • zásyp potrubí a úprava terénu

PS 11.08 Odvodnění kalů

 • montáž provizorních rozvodůpro napojení mobilní odstředivky
 • montáž výtlačného potrubí fugátu

SO 11.09 Komunikace

 • výkop rozšíření komunikace pro kogenerační jednotku
 • provedení podkladních vrstev

SO 11.10 Přeložka veřejného osvětlení

 • provedena přeložka  VO včetně revize

PS 11.10 Motorové rozvody, PS 11.11 SŘTP

 • napojení a zprovoznění linky 4, nádrže regeneracea dosazovací nádrže DN 1
 • demontáž kabelových tras pro aktivační linku 3  a DN 2
06 červen 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.