08 srpen 2011

 

SO 11.01 Čerpací stanice¨

 • montáž ostřikovací lišty
 • montáž čedičového obkladu žlabu

SO 11.02, PS 11.02 Úprava na aktivaci 

 • dokončení montáž technologie linky 3
 • montáž zámečnických výrobků linka 3
 • dokončení stavebních úprav linky 3
 • provedení individuálních a komplexních zkoušek linky 3
 • zprovoznění linky 3
 • vypuštění a vyčištění linky 2
 • zahájení demontáže stávající technologie linky 2

 

PS 11.03 Dmychárna

 • montáž konzol a páteřního potrubí pro aktivace
 • demontáž stávající dmýchárny pro aktivace
 • úpravy základu pod dmýchadlo 
 • montáž provizorního propojení přívodního potrubí pro aktivaci

SO 11.04, PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích - DN 2

 • sanační úpravy stěn a zhlaví DN 2
 • dokončení montáže technologie DN2
 • montáž stavítka v rozdělovacím objektu pro DN2
 • otryskání a nátěr sloupů a mostu
 • montáž technologie
 • individuální a komplexní zkoušky s uvedením do provozu DN2
 • vypuštění a vyčištění nádrže DN3

SO 11.05, PS 11.06 Regenerační nádrž

 • izolace stěn
 • zásyp kolem stěn nádrže
 • vytažení štětovnic
 • montáž potrubí zregenerovaného kalu pro AN 3

 PS 11.05 Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

 • osazení čerpadla vratného kalu 

PS 11.07 Dávkování chemikálií

 • montáž nádrže substrátu na stropě regenerační nádrže

 SO 11.08, PS 11.08 Odvodnění kalů

 • stavební úpravy
 • vyčištění sila kalů
 • dokončení demontáž technologie
 • montáž kalolisů atechnologie
 • montáž rozvodů fugátu

SO 11.09 Komunikace

 • výkopy kabelů a záhozy po pokládce pro kogenerační jednotku
 • provedení konstrukčních vrstev vozovky u kogenerační jednotky

PS 11.10 Motorové rozvody, PS 11.11 SŘTP

 • napojení a zprovoznění linky aktivace 3
 • demontáž rozvodů na kalovém hospodářství
08 srpen 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.