09 září 2011

SO 11.01 Čerpací stanice¨

 • montáž šnekového čerpadla

SO 11.02, PS 11.02 Úprava na aktivaci 

 • stavební úpravy linka 2 a 1
 • montáž zámečnických výrobků linka 2
 • montáž technologie linky 2
 • vypuštění a vyčištění linky 1
 • demontáž stávající technologie linky 1

 

PS 11.03 Dmychárna

 • montáž konzol a páteřního potrubí pro aktivace
 • montáž nového dmychadla č. 1 pro aktivaci

SO 11.04, PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích - DN 3

 • sanační úpravy stěn a zhlaví 
 • demontáž stávající technologie
 • demontáž stavítka v rozdělovacím objektu pro DN 3
 • otryskání a nátěr sloupů a mostu
 • montáž technologie

 PS 11.05 Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

 • osazení čerpadla vratného kalu pro DN3

 SO 11.08, PS 11.08 Odvodnění kalů

 • stavební úpravy
 • dokončení montáže technologie
 • montáž rozvodů fugátu
 • individuální a komplexní zkoušky

PS 11.09 Kogenerace

 • montáž rozvodů
 • montáž kogenerační jednotky

PS 11.10 Motorové rozvody, PS 11.11 SŘTP

 • demontáž kabelových tras na aktivaci 2, 1
 • montáž kabelových tras na aktivaci 2, 1
 • montáž rozvodů na kalovém hospodářství
 • montáž kabelových rozvodů na DN3

 

09 září 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.