10 říjen 2011

SO 11.02, PS 11.02 Úprava na aktivaci linka 1 a 2

 • stavební úpravy linka
 • montáž zámečnických výrobků linka
 • montáž prefabrikovaných betonových lávek
 • montáž technologie linky  

PS 11.03 Dmychárna

 • montáž konzol a páteřního potrubí pro aktivace
 • demontáž stávajícího dmychadla
 • montáž nového dmychadla č. 2 pro aktivaci

SO 11.04, PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích - DN 4

 • otryskání stěn a zhlaví 
 • demontáž stávající technologie
 • demontáž stavítka v rozdělovacím objektu pro DN 4

 SO 11.08, PS 11.08 Odvodnění kalů

 • stavební úpravy
 • provedení drenáží ze objektem

PS 11.09 Kogenerace

 • propojení  a montáž rozvodů na plynovém hospodářství 

PS 11.10 Motorové rozvody, PS 11.11 SŘTP

 • montáž kabelových tras na aktivaci 2, 1
 • montáž kabelových rozvodů na DN4

Obetonování odtokového potrubí u nádrže regenerace

 

10 říjen 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.