11 listopad 2011

SO 11.01, PS 11.01 Čerpací stanice

 • montáž zastřešení šnekového čerpadla 

SO 11.02, PS 11.02 Úprava na aktivaci linka 1 a 2

 • stavební úpravy 
 • montáž zámečnických výrobků 
 • montáž technologie   

PS 11.03 Dmychárna

 • montáž konzol a páteřního potrubí pro aktivace
 • individuální a komplexní zkoušky  dmychadel 3 a 4
 • demontáž stávajících dmychadel 1 a 2
 • montáž nového dmychadla č. 2 pro aktivaci

SO 11.04, PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích - DN 4

 • sanace stěn a zhlaví 
 • otryskání a nátěr mostu a sloupů
 • montáž stávající technologie
 • montáž stavítka v rozdělovacím objektu pro DN 4

  PS 11.07 Odvodnění kalů

 • stavební úpravy

SO 11.08  Spojovací rozvody

 • rozvod provozní vody

SO 11.09 Komunikace

 • ukládka obrubníků podél komunikace a obslužného chodníku a nádrže regenerace
 • položení konstrukčních vrstev komunikace a chodníku

PS 11.09 Kogenerace

 • montáž propojovacích rozvodů na kogeneraci
 • izolování rozvodů na plynovém hospodářství 

PS 11.10 Motorové rozvody, PS 11.11 SŘTP

 • montáž kabelových tras na aktivaci 2, 1
 • montáž kabelových rozvodů na DN4
11 listopad 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.