05 květen 2011

SO 11.01 Úprava na vstupní čerpací stanici

 • bourací práce na žlabu

SO 11.02, PS Úprava na aktivaci - linka 4

 • montáž zámečnických výrobků
 • dokončení kabelových tras - motrové rozvody a SŘTP
 • dokončení montáže technologie
 • zahájení individuálních zkoušek

SO 11.03 Dmychárna

 • montáž konzol a páteřního potrubí pro aktivace
 • montáž přívodního potrubí pro regeneraci
 • montáž turbokompresorů pro regenerační nádrž

SO 11.04, PS 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích - DN 1

 • otryskání povrchu zhlaví stěn tlakovou vodou i pískem
 • repase zařízení

SO 11.05, PS 11.06 Regenerační nádrž

 • odbednění sloupů a stropů
 • montáž armatur čerpacích studní
 • montáž potrubíodtoku z regenerovaného kalu DN 500
 • přívodní potrubí vzduchu z hlavní přívodní trasy DN 200

 PS 11.05 Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu

 • montáž propojovacího potrubí DN 600

SO 11.07 Úpravy na kalovém hospodářství

 • úprava otvoru vrat
 • vrtání a betonáž pilot

PS 11.07 Dávkování chemikálií

 • montáž rozvodu chemikálií v regenerační nádrži a v aktivační lince 4

 

 

 

 

 

 

 

05 květen 2011

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.