Členění stavby

Členění stavby na stavební objekty

 • SO 11.01 Úpravy na vstupní čerpací stanici
 • SO 11.02 Úpravy na aktivaci 1 a 2
 • SO 11.03 Úpravy na dmýchárně
 • SO 11.04 Úpravy na dosazovacích nádržích, rozdělovacím objektu a čerpací stanici vratného a přebytečného kalu
 • SO 11.05 Nádrž regenerace a objekt dávkování externího substrátu
 • SO 11.06 Dávkování chemikálií
 • SO 11.07 Úpravy na kalovém hospodářství
 • SO 11.08 Spojovací rozvody
 • SO 11.09 Komunikace
 • SO 11.10 Přeložka veřejného osvětlení a vnější kabelové rozvody

Členění stavby na provozní soubory

 • PS 11.01 Vstupní čerpací stanice
 • PS 11.02 Úpravy na aktivaci 1 a 2
 • PS 11.03 Dmýchárna
 • PS 11.04 Dosazovací nádrže a rozdělovací objekt
 • PS 11.05 Čerpací stanice vratného a přebytečného kalu
 • PS 11.06 Regenerační nádrž
 • PS 11.07 Dávkování chemikálií
 • PS 11.08 Odvodnění kalů
 • PS 11.09 Kogenerace
 • PS 11.10 Motorové rozvody
 • PS 11.11 SŘTP

 

Členění stavby

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.