Odůvodnění potřeby projektu

Město Plzeň je dle schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Plzeňského kraje (dále jen PRVKUK) samostatnou aglomerací s počtem obyvatel vyšším než 100 000 EO, které nemají vyřešeno čištění odpadních vod v souladu se směrnicí č. 91/271/EHS.

Tato část projektu „Čistá Berounka – etapa II“ řeší modernizaci a optimalizaci biologického stupně ČOV tak, aby byla čistírna schopna spolehlivě plnit:

  • emisní standardy dané Nařízením vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
  • limity uvedené ve Směrnici Rady 91/271/EEC v kategorii nad 100 000 EO.

Zkapacitnění a úprava linky strojního odvodnění kalu a doplnění plynového a tepelného hospodářství o další kogenerační jednotku je vyvolanou investicí na změny v biologické lince čistírny.

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt je plně v souladu s platným Metodickým pokynem stanovujícím kritéria pro zařazení vodohospodářských akcí do projektů Fondu soudržnosti, s požadavky směrnice č. 91/271/EHS a s povinnostmi České republiky schválenými ve Smlouvě o přistoupení k EU.

Odůvodnění potřeby projektu

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.