Základní popis projektu

Čistírna odpadních vod II v Plzni je v současné době provozována jako mechanicko-biologická čistírna s termofilní anaerobní stabilizací kalu. Ke zpracování uvedeného množství odpadních vod je k dispozici technologie sestávající z:

  • čerpání odpadních vod,
  • hrubého předčištění,
  • primární sedimentace,
  • aktivačního procesu s biologickým systémem odstraňování dusíku a fosforu, simultánním chemickým srážením fosforu s regenerací kalu (R-AN-D-N),
  • separace kalu v kruhových dosazovacích nádržích,
  • vyhřívaného kalového hospodářství s předřazeným odděleným zahušťováním kalů a po jejich anaerobní stabilizaci se strojním odvodněním. Součástí kalového hospodářství je i plynové a tepelné hospodářství a využitím bioplynu v kogeneračních jednotkách.

Intenzifikace této ČOV je zaměřena především:

  • na zvýšení účinnosti odstraňování dusíku,
  • na stabilizaci procesu nitrifikace při nižších teplotách odpadní vody.

Toto se týká především biologického stupně, který má rozhodující vliv na výslednou jakost vyčištěné vody. Vzhledem k tomu, že nedochází ke zvýšení hydraulické kapacity ČOV zůstává hrubé předčištění a mechanický stupeň čistírny zachován v původní sestavě. Stávající biologický stupeň uspořádaný jako R-AN-D-N systém doplněn o novou společnou regeneraci a v souvislosti s tím se změní funkce jednotlivých sekcí stávajících aktivačních nádrží.

Nové uspořádání biologického stupně si vyžádá jeho úpravy a doplnění stávajícího technologického zařízení. Součástí intenzifikace je i zkapacitnění stávající linky odvodnění kalu. V současnosti používané kalolisy budou demontovány a nahrazeny novými odstředivkami s vyšším výkonem vč. souvisejícího chemického hospodářství. S ohledem na vyšší produkci bioplynu bude plynové a tepelné hospodářství doplněno o další kogenerační jednotku.

Základní cíle projektu

Základním cílem projektu „Čistá Berounka – etapa II., část A“ je dosažení co největších pozitivních ekologických dopadů daného řešení jak v daném území, tak i v územích, kam jsou vody z řešeného území sváděny při respektování ekonomických a sociálních souvislostí výstavby a provozu kanalizační struktury.

ČOV II Plzeň bude rekonstruována tak, aby bylo zaručeno splnění emisních limitů dle Nařízení vlády č. 229/2007 Sb., kterým se mění NV č. 61/2003 Sb., respektive směrnice Rady 91/271/EEC. Aby bylo možné splnit výše uvedené legislativní předpisy, je nutná optimalizace stávající biologické linky a protipovodňová ochrana areálu. Realizace akce a následné dosažení zmíněného cíle se projeví ve zlepšení kvality vody v řece Berounce.

Základní popis projektu

Realizací projektu dojde k intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV II v Plzni na kapacitu 428 000 EO. Na ČOV II v Plzni bude možno navíc odstranit 76,00 t/rok Ncelk, 47,00 t/rok NL a 3,8 t/rok Pcelk.

Investor

Mandatář

Evropská unie

 

Správce stavby

Zhotovitel díla

Provozovatel

Město Plzeň

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.